German-Croatian translation for wuchern

german croatian
wuchern Verb širiti se
wuchern Verb bujati
wuchern Verb lihvariti
wuchern Verb zelenašiti