German-Croatian translation for vormerken

german croatian
vormerken Verb upisati
vormerken Verb zabilježiti
vormerken Verb zapisati
vormerken Verb predbilježiti

2 examples found

german croatian
vormerken Verb predbilježiti
sich für einen Kurs vormerken lassen predbilježiti se za kakav tečaj
einen Termin vormerken predbilježiti termin