German-Croatian translation for vollstrecken

german croatian
vollstrecken Verb ispuniti
vollstrecken Verb provesti
vollstrecken Verb izvršiti

5 examples found

german croatian
vollstrecken Verb provesti
eine Strafe vollstrecken provesti kaznu
vollstrecken Verb izvršiti
Urteil vollstrecken izvršiti presudu
ein Urteil vollstrecken izvršiti presudu
an jemandem ein Urteil vollstrecken izvršiti osudu
ein Testament vollstrecken izvršiti oporuku