German-Croatian translation for unbefangen

german croatian
unbefangen Adjektiv nepristran
unbefangen Adjektiv prostodušan
unbefangen Adjektiv neusiljen