German-Croatian translation for resümieren

german croatian
resümieren Verb zaključiti
resümieren Verb sažimati
resümieren Verb rezimirati
resümieren Verb sažeti