German-Croatian translation for regen

german croatian
regen Verb javiti se
regen Verb pomaknuti
regen Verb maknuti
regen Verb pomicati
regen Verb micati
Regen Nouns kiša
rege Adjektiv živ
rege Adjektiv budan
rege Adjektiv pokretan

6 examples found

german croatian
regen Verb pomaknuti
der Kranke regte sich dann und wann bolesnik bi se povremeno pomaknuo
regen Verb micati
der Verletzte regte kein Glied ozlijeđeni se nije micao
Regen Nouns kiša
der Regen plätschert auf das Dach kiša romoni po krovu
auf Regen folgt Sonnenschein poslije kiše dolazi sunce
der kurze Regen hat das Pflaster gesprenkelt kratka je kiša poškropila pločnik
an Regen mangelnd s nedostatkom kiše