German-Croatian translation for loskoppeln

german croatian
loskoppeln Verb odvezati
loskoppeln Verb otkopčati
loskoppeln Verb otkvačiti