German-Croatian translation for besiedeln

german croatian
besiedeln Verb nastaniti
besiedeln Verb stanovati
besiedeln Verb naseliti
besiedeln Verb nastaniti se
besiedeln Verb naseliti se
besiedeln Verb naseljavati
besiedeln Verb staniti se
besiedeln Verb naseljavati se

8 examples found

german croatian
besiedeln Verb naseliti
dicht besiedelt gusto naseljen
dünn besiedelt rijetko naseljen
gering besiedelt slabo naseljeno
dieser Landstrich ist spärlich besiedelt ovaj je kraj rijetko naseljen
besiedeln Verb naseliti se
dicht besiedelt gusto naseljen
dünn besiedelt rijetko naseljen
gering besiedelt slabo naseljeno
dieser Landstrich ist spärlich besiedelt ovaj je kraj rijetko naseljen