German-Croatian translation for ausrotten

german croatian
ausrotten Verb uništiti
ausrotten Verb iskorijeniti
ausrotten Verb uništavati
ausrotten Verb istrijebiti
ausrotten Verb zatrti
ausrotten Verb zatirati
ausrotten Verb istrebljivati

6 examples found

german croatian
ausrotten Verb uništiti
Unkraut ausrotten uništiti korov
Ungeziefer ausrotten uništiti gamad
ausrotten Verb iskorijeniti
mit Stumpf und Stiel ausrotten iskorijeniti
ein Übel ausrotten iskorijeniti zlo
eine Unsitte ausrotten iskorijeniti loš običaj
ausrotten Verb istrijebiti
durch Jagd ausgerottet istrijebljeni lovom