German-Croatian translation for ausklinken

german croatian
ausklinken Verb otpustiti
ausklinken Verb otkopčati
ausklinken Verb otpuštati
ausklinken Verb otkvačiti
ausklinken Verb otkvačivati

2 examples found

german croatian
ausklinken Verb otkvačiti
das Schleppseil ausklinken otkvačiti vučno uže
das Seil muss automatisch ausklinken uže se mora automatski otkvačiti