German-Croatian translation for aufwerten

german croatian
aufwerten Verb podići
aufwerten Verb dizati
aufwerten Verb dići
aufwerten Verb podizati
aufwerten Verb nagomilati
aufwerten Verb gomilati
aufwerten Verb revalorizirati
aufwerten Verb povećati vrijednost
aufwerten Verb revalvirati

7 examples found

german croatian
aufwerten Verb podići
im Wert steigen podići vrijednost
den Wert heben podignuti vrijednost
aufwerten Verb revalorizirati
die Währung aufwerten revalorizirati valutu
aufwerten Verb povećati vrijednost
wahrer Wert stvarna vrijednost
wahrer Wert prava vrijednost
fiktiver Wert fiktivna vrijednost
innerer Wert stvarna vrijednost