German-Croatian translation for anliegen

german croatian
anliegen Verb ležati
anliegen Verb pristati
anliegen Verb osnovati
anliegen Verb graničiti
anliegen Verb prisloniti
anliegen Verb privezati
anliegen Verb prionuti
anliegen Verb nalijegati
anliegen Verb ležati uz
Anliegen Nouns želja
Anliegen Nouns molba
Anliegen Nouns briga
Anliegen Nouns dodirivanje
Anliegen Nouns graničenje
Anliegen Nouns nalijeganje

12 examples found

german croatian
anliegen Verb ležati
im Kahn an style='color: #4496ce;'>an style='color: #4496ce;'>liegean>nan> ležati u krevetu
im Schatten an style='color: #4496ce;'>an style='color: #4496ce;'>liegean>nan> ležati u hladovini
am Boden an style='color: #4496ce;'>an style='color: #4496ce;'>liegean>nan>d ležeći na tlu
am Strand an style='color: #4496ce;'>an style='color: #4496ce;'>liegean>nan> ležati na plaži
anliegen Verb osnovati
zugrunde an style='color: #4496ce;'>an style='color: #4496ce;'>liegean>nan> biti osnovom čega
anliegen Verb graničiti
eng an style='color: #4496ce;'>anan style='color: #4496ce;'>an style='color: #4496ce;'>liegean>nan>an> tijesno graničiti
anliegen Verb prionuti
genau an style='color: #4496ce;'>anan style='color: #4496ce;'>an style='color: #4496ce;'>liegean>nan>an> točno prionuti
anliegen Verb ležati uz
im Kahn an style='color: #4496ce;'>an style='color: #4496ce;'>liegean>nan> ležati u krevetu
im Schatten an style='color: #4496ce;'>an style='color: #4496ce;'>liegean>nan> ležati u hladovini
am Boden an style='color: #4496ce;'>an style='color: #4496ce;'>liegean>nan>d ležeći na tlu
am Strand an style='color: #4496ce;'>an style='color: #4496ce;'>liegean>nan> ležati na plaži
Anliegen Nouns molba
ein ernstes Anliegen ozbiljna molba