German-Croatian translation for Reserve

german croatian
Reserve Nouns zaliha
Reserve Nouns rezerva
Reserve Nouns pričuva

9 examples found

german croatian
Reserve Nouns zaliha
alle Reserven ausschöpfen iscrpsti sve zalihe
seine Reserven erschöpfen iscrpiti zalihe
Reserve Nouns rezerva
heiße Reserve vruća rezerva
kalte Reserve hladna rezerva
ohne Reserve bez rezerve
ruhende Reserve mirujuća rezerva
Reserve Nouns pričuva
ohne Reserve bez pričuve
die letzten Reserven angreifen načeti posljednje pričuve
die Reserven anknabbern načeti pričuve